Skip Navigation LinksHome |MP3 Songs |Popular Songs
Popular Songs

பாடியவர் : சுப்பிரமணியன். பழ
Total No of Songs: 14
கையகல நெஞ்சுண்டு ஆனால் உள்ளே
கடலளவு ஆசைபொங்கும் இருந்தபோதும்
ஐம்புலனும் முறையோடு அடக்கி வைத்தே
அனுதினமும் உன்நினைவே போற்றிக்காத்து
பையநடை போட்டுவுனைக் காண நாங்கள்
பழகுதமிழ்ப் பாட்டிசைத்து வந்தோம் எங்கள்
செய்தவறு பலவுண்டு இருந்தபோதும்
சீர்வேலா எமக்கருள ஓடி வாவா.

ஆடுமயிலேறி விளையாடும் உந்தன்
அழகுமிகு சுவாமிமலை அங்கே வந்தால்
காடுநடமாடு சிவன் ஐயம் தீர்க்கக்
காதோடு பேசி நிற்பாய் என்றே நாங்களும்
வாடுமெங்கள் உள்ளத்தின் ஏக்கம் நீங்க
வளர்சிங்கைபதி நோக்கி நடந்தே வந்தோம்
கோடியுண்டு எம்குற்றம் இருந்தபோதும்
குருநாதா எமக்கருள ஓடி வாவா.

எந்நாளும் உன்னருமை புகழே சொல்லி
இசையோடு கடல்பாடும் வீடாம் உந்தன்
செந்தூரில் வந்துமுறையிட்டால் எங்கள்
சிறுகுரல்கள் செவிகேளாதென்றே நாங்கள்
நெஞ்சுநிறை துன்பமெல்லாம் நீக்க வேண்டி
நெடுநடையாய் சிங்கையை நோக்கி வந்தோம்
தஞ்சமுற்ற எங்கள்பிழை நீக்கி இன்றே
தமிழ்வேலா எமக்கருள ஒடி வாவா.

பரங்குன்றம் மணமேடை ஆனதாலே
பலவேலை உனக்கிருக்கும் அங்கு வந்து
சுரங்கமெனும் எங்களுள்ளத் துள்ளே உள்ள
துயரத்தைச் சொன்னால் அதனைக் கேட்டு
இரங்கியுடன் வரமாட்டாய் என்றே நாங்களும்
எழிற்சிங்கைபதி நோக்கி நடந்து வந்தோம்
பெருந்தவறு பலசெய்தோம் ஆனபோதும்
பெருமானே எமக்கருள ஓடி வாவா.

முனிஞானி வள்ளியெழில் கூறக்கேட்டு
மூத்தாளைப் பரங்குன்றில் தனியே விட்டு
மனம்போல வள்ளியுடன் தணிகைக் குன்றில்
மகிழ்ந்திருக்கும் அந்நேரம் நீயும் எங்கள்
மனத்துயரம் கேட்டருள வாராயென்றே
வழிநடையாய் சிங்கையை நோக்கி வந்தோம்
கணக்கற்ற எங்கள்குற்றம் பொறுத்துக்காத்தே
கதிர்வேலா எமக்கருள ஒடி வாவா.

நலமாடும் தேவானை வள்ளியோடு
நாளெல்லாம் மகிழ்ந்தாட உள்ள வீடாம்
பலகனியும் மணமலரும் பூத்துச் சிந்தும்
பழமுதிரும் சோலையங்கு வந்து எங்கள்
பலகவலை சொல்லியழக்கூடாதென்றே
சிங்கையை நோக்கி நடைப் போட்டு வந்தோம்
பலதவறு நாங்கள் செய்தோம் ஆனபோதும்
பழம்பொருளே எமக்கருள ஒடி வாவா.

கன்றுவந்து மடிமுட்டி கத்தும் போது
கனிந்திரங்கி சுரக்கின்ற பசுவைப்போல
உன்னடியே கதியென்று கொண்ட எங்கள்
உளத்துயரம் தீர்த்தருள வேண்டும் ஐயா.
இன்னலுற்ற நாங்களுமே உன்னைக் காண
எழிற்சிங்கைபதி நோக்கி நடந்தே வந்தோம்
எம்தவறு எல்லாமும் பொறுத்துக் காத்தே
எழில்வேலா எமக்கருள ஒடி வாவா.

ஒருகனியை கணபதியும் பெற்றதாலே
உடன்கோபம் கொண்டவனே பழநிவேலா
பெருந்துயரம் தினம்பெருகி வந்த போதும்
பிறவொன்றும் எண்ணாது நாங்களும் உந்தன்
திருவடியே சரணமெனப் பற்றிக்கொண்டோம்
சிறியவரைக் கருள்புரிந்து காக்க வேணும்
இருமாதர் புறமாடும் தங்க வேலா
ஏறுமயில் மீதேறிக் காக்க வாவா.
எண்முதல் வரிபாடியவர்Play
1 MP3/M0505.mp3A053மங்களத்து நாயகனே மண்ணாளும்…..இளங்கோSelect
2 MP3/M1102.mp3A048சிங்கப்பூர் லயன்சித்தி கணபதிஇராகவன்Select
3 MP3/M0807.mp3A055நெஞ்சுருக வேண்டியே நிலம்பட…..பழனியப்பன் CTSelect
4 MP3/M0302.mp3A051கைத்தல நிறைகனி அப்பமொ டவல்பொரிசித.சிதம்பரம்Select
5 MP3/M0227.mp3A044மண்ணாதி பூதமொடு விண்ணாதி அண்டம் நீஅருண் வீரப்பாSelect
6 MP3/M1202.mp3A057சரணம் ஐயப்பா சுவாமி சரணம் ஐயப்பா…..இராஜா வெள்ளையப்பன்Select
7 MP3/M1101.mp3A048பகவான் சரணம் பகவதி சரணம்…..இராகவன்Select
8 MP3/M1706.mp3A059எள்ளுப்பூ மூக்கு எழிற்குவளையம் பூக்கண்கள்…..சோமசுந்தரம். பழSelect
9 MP3/M1309.mp3A041சிந்தையில் உறைந்திட்ட சிங்கையின்….லெ. சக்திகுமார்Select
10 MP3/M1303.mp3A041சின்னவயதில் அன்னை சொன்னாள் உன்னைத்….லெ. சக்திகுமார்Select
11 MP3/M1002.mp3A043ஆறுமுக வேலவா அழகுமுகம் காட்டிவா …. வி.ஆர்.பழனியப்பன்Select
12 MP3/M0105.mp3A050பழனியம்பதியின் பெருமாளேஅர. சி பழனியப்பன்Select
13 MP3/M0705.mp3A016அலங்கார மண்டபத்தில் மணியோசை கேட்குது ஆனந்தம் ஆனந்தமேஏ.ஆர்.சுப்பையாSelect
14 MP3/M0606.mp3A054பச்சை மயில் வாகனனேகணேஷ். LSelect
15 MP3/M0702.mp3A064சிங்கை வேலனே - எங்கள் பாலனேலெட்சுமணன் சக்திகுமார்Select
16 MP3/M0805.mp3A055மோதகம் நிவேதனம்: முஷிகம் உன் வாகனம்:….பழனியப்பன் CTSelect
17 MP3/M0909.mp3A056ரோஜாப்பூ மணக்குதென்று ராஜாவுக்கு வாங்கிவந்தேன் ….பழனியப்பன் NKSelect
18 MP3/M0903.mp3A056அன்பு மனக் கோயிலிலே அய்யா உன்னை….பழனியப்பன் NKSelect
19 MP3/M1705.mp3A059தமிழாலே அழைத்தவுடன் தாவும் பாலாசோமசுந்தரம். பழSelect
20 MP3/M1801.mp3A060செந்தமிழ் நாட்டுப் பக்தர் காணத் தென் பழனிப்பதி ….சொர்ணா சக்திகுமார்Select
21 MP3/M2303.mp3A063ஒருகால் நினைத்தாலும் இருகால் சிலம்பதிரானி பாமாலைவள்ளியம்மைSelect
22 MP3/M0301.mp3A051ஆடிப்பாடி உன்னைத்தானே தேடிவாரோமே ….சித.சிதம்பரம்Select
23 MP3/M0102.mp3A050எதிரிலே தோன்றி வருவாய்.அர. சி பழனியப்பன்Select
24 MP3/M1904.mp3A061வந்தான் கருப்பன் விளையாடசுப்பிரமணியன். பழSelect
25 MP3/M2603.mp3A070அன்பு மனக் கோயிலிலே அய்யா உன்னை….இளையபெருமாள்Select
26 MP3/M0312.mp3A051பழனிமலை படியேறுசித.சிதம்பரம்Select
27 MP3/M0313.mp3A051சிங்கைநகர் மாமணியே முருகய்யாசித.சிதம்பரம்Select
28 MP3/M3504.MP3A079திருவளரும் பழனி ஆண்டி வந்தானே-அவன் ….சொர்ணவள்ளி (எ) அகிலாSelect
29 MP3/M3506.MP3A079எட்டடிக் குச்சுக்குள்ளே-முருகா எப்படி….சொர்ணவள்ளி (எ) அகிலாSelect
30 MP3/M3509.MP3A079திருத்தணி மலையில் அருத்தமாய் நின்று ….சொர்ணவள்ளி (எ) அகிலாSelect
31 MP3/M3612.MP3A080அள்ளிக் கொடுப்பதில் வல்லமை பெற்றவன் …அருளிசைமணி நாகப்பன்.MSelect
32 MP3/M3618.MP3A080முத்தைத்தரு பத்தித் திருநகை ….அருளிசைமணி நாகப்பன்.MSelect
33 MP3/M3621.MP3A080சிறுவா புரியில் முருகா உனது சிந்தை இரங்காதோ….அருளிசைமணி நாகப்பன்.MSelect
34 MP3/M3624.MP3A080வற்றாத பொய்கை வளநாடு கண்டு…..அருளிசைமணி நாகப்பன்.MSelect
35 MP3/M1705.mp3A059தமிழாலே அழைத்தவுடன் தாவும் பாலாசோமசுந்தரம். பழSelect
36 MP3/M1709.mp3A059சீதக் களபச் செந்தா மரைப்பூம்…..சோமசுந்தரம். பழSelect
37 MP3/M1913.mp3A061கற்பூர நாயகியே ! கனகவல்லிசுப்பிரமணியன். பழSelect
38 MP3/M1914.mp3A061கையகல நெஞ்சுண்டு ஆனால் உள்ளேசுப்பிரமணியன். பழSelect
39 MP3/M3703.MP3A081கால பைரவாஷ்டகம்காளையப்பன் VSelect
40 MP3/M3703.MP3A081கால பைரவாஷ்டகம்காளையப்பன் VSelect
41 MP3/M3901.MP3A083மங்களத்து நாயகனே மண்ணாளும்…..ராம்தேவ்Select
42 MP3/M4003.MP3A084எட்டுவகை லெட்சுமியால் ஏராளமான செல்வம்…..கமலா பழனியப்பன்Select
43 MP3/M4007.MP3A084உள்ளம் உருக விழி செருக..கமலா பழனியப்பன்Select
44 MP3/M4101.MP3A085எனதென எனதென எத்தனையோலெ. சுப்பிரமணியன்Select
45 MP3/M4008.MP3A084அழகைப் பாருங்கள் முருகன் அழகைப் பாருங்கள்கமலா பழனியப்பன்Select
46 MP3/M0236.MP3A044நாட்டமிகு தேவியாம் நாநிலம் போற்றிடும்அருண் வீரப்பாSelect
47 MP3/M0237.MP3A044நமசிவாய வாழ்க நாதன் தாள் வாழ்கஅருண் வீரப்பாSelect
48 MP3/M4205.MP3A086கமுகு பலாவும் வாழையும் நெல்லும் …..வள்ளியம்மைSelect
49 MP3/M4305.MP3A087குன்றக்குடியில் முருகோனேஅழகம்மை ஆச்சிSelect
50 MP3/M4405.MP3A088கந்தவேலை வணங்குலெட்சுமணன் (பழம் நீ)Select
51 MP3/M4606.MP3A090முத்து குமரா முத்து குமரா வா வா ..சுவாமிநாதன் (பழம் நீ)Select
52 MP3/M4803.MP3A093பழனி என்றசொல் எனக்கு ஜீவமந்திரம்-அதைப் ….செல்வி பிரியா பழனியப்பன்Select
53 MP3/M4804.MP3A093சின்னச் சின்னக் காவடி செந்தில் நாதன் காவடி ….செல்வி பிரியா பழனியப்பன்Select
54 MP3/M5001.MP3A094காவடிக் கதை கேளுநித்யா அருணாச்சலம்Select
55 MP3/M5106.MP3A095நீ அழைத்தால் நான் வருவேன் அறுமுகவேலாபழனியப்பன் MSelect
56 MP3/M5108.MP3A095தாங்கரிய துன்பம் வந்தால் செந்தில் வடிவேலா-நீ…பழனியப்பன் MSelect
   
   
பார்வையாளர் எண்: